Contact - kachon.com

ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์

ท่าน พิทักษ์ อบสุวรรณ
พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล
พลเอก ดร.เดชา เหมกระศรี
พลเอก ชัยธัช สุวรรณกาญจน์
พลเอก สมนึก ฉันทะ
พลเอก โกศล ชูใจ
พลเอก ศิริพงษ์ พุ่มพวง
พลตรี มหินท์ ตุงคะเศรณี
พลเรือโท ธัชพงษ์ บุษบง
พลตำรวจโท ชาญ วิมลศรี
พลตำรวจตรี เจริญ ศรีศศลักษณ์
พลตำรวจตรี พจน์ บุญมาภาคย์
พลตำรวจตรี ชัชรินทร์ สว่างวงศ์
พลตำรวจตรี เมธี รักพันธุ์
พันเอก(พิเศษ) ศิวุธ วะน้ำค้าง
พันเอก(พิเศษ) ศิรณรงค์ หลวงเทพนิมิตร
พันเอก(พิเศษ) เสกสรรค์ พรหมศักดิ์
นาวาเอก(พิเศษ) สมบูรณ์ ถ้วยจินดา
พันเอก ศิโรตม์ สุขสวัสดิ์
พันตำรวจเอก จารุภัชร ทองโกมล
พันตำรวจเอก อนันต์ ลิมธงชัย
พันตำรวจเอก พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์
พันตำรวจเอก วรา พงษ์ศิริ
พันตำรวจเอก นราวุฒิ รักษาวงศ์
พันตำรวจเอก อัครพล จั่นเพชร
พันตำรวจเอก ธงชัย ศุขโชติ
พันตำรวจเอก ประจวบ ควรขจร
พันตำรวจเอก เทียนไท เรือนพระจัทร์
พันตำรวจเอก วราวุฒิ มนูธรรม
พันตำรวจเอก เอนก เมืองสมบัติ
พันโท พิสิษฐ์ จิตต์สนธิ
พันตำรวจโท อัฐพงศ์ จินดานิธิวัชร์
พันตำรวจโท พจนาจ งบพิมาย
พันตำรวจโท พีระฉัตร สาขา
พันตำรวจโท วัชรพัฒน์ เรืองอัครนนท์
พันตำรวจโท สิทธิชัย ชัยเหมวงศ์
พันตำรวจโท นิวัติ สุวรรณสิงห์
พันตำรวจโท พลเชฎฐ์ วังเมือง
พันตำรวจโท ชุมชัย อัคลา
พันตำรวจโท ถนอม ดัชถยาวัตร
พันตำรวจโท สมจริง สาโถน
พันตำรวจโท สัมพันธ์ จั่นทอง
พันตำรวจโท สยาม ชื่นครุฑ
พันตำรวจโท จีรศักดิ์ เพชรแก้ว
พันตำรวจโท อนุรักษ์ รัตนามาศ
พันตำรวจโท อุทิศ จันทรประพันธ์
พันตำรวจโท สามารถ กลีบแก้ว
พันตำรวจโทก ศราวุธ ตะดวงดี
พันตำรวจโท คงเดช ฟักเจริญ
พันตำรวจโท อัครวุฒิ จันทร์เจริญ
ร้อยตำรวจเอก เดชชาติ จักจังหรีด
ร้อยตำรวจเอก ธานินทร์ เทพชารี
คุณณรงค์ วโรดมสถาน (ออด)
คุณปริญญา แก้วตัน (ล้าน)
คุณจักรีวุธ ฉายปรีชา (เป็น)
คุณสัจเกษม วงศ์วรรณไชย
คุณยุทธพงศ์ เจษฎาวนิชกุล
คุณวิรัช คงคาเขตร
คุณมนูญ พุฒทอง
คุณจันทร์ดาราอัปสร รัตนประสิทธิ์
คุณปรีชา รัตนประสิทธิ์
คุณสานิตย์ กาญจนเศรณี
คุณประพัฒน์ จันทร์วันเพ็ญ
คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์
คุณวิเชียร ประสิทธิ์
คุณหนุ่ย กาแฟโบราณมังกรบิน
คุณชุ้นคาวบอย ตลาดดอนหวายพลาซ่า
คุณจารุวัตร จันทร์โพธิ์ศรี
คุณสรยุทธ์ จุลเจริญนนท์

ทีมทนาย หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม

ทนาย สถาปนา รัตนประสิทธิ์
ทนาย สุรเดช จิตเพียรธรรม
ทนาย ยงเดช บุตรโรทัย

ที่ปรึกษาฝ่ายข่าว

นายจรัส พิบูลย์ปุญญโชติ
นายชาคร ห่อวโนทยาน
 

ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค

ด.ต.นพรัตน จีนหนู
 
 

ฝ่ายการตลาด

นายธงชัย ตะละภัฏ
นายกัน ตลาดพลู
 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นายอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ)

บรรณาธิการบริหาร

นายอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ)

บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม

นายอัครวุฒิ รัตนประสิทธิ์

บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ

นายนพรัตน์ มงคลวิเชียร(แว่น วัดอรุณ)

บรรณาธิการข่าวสังคม

นายวันชัย ลาภวิไลพงศ์(โต วัดอรุณ)

บรรณาธิการข่าวบันเทิง

นายชายนพ อิศราวุธกุล

บรรณาธิการข่าวพระเครื่องและศาสนา

นายจารุวัตร จันทร์โพธิ์ศรี

บรรณาธิการข่าวภูมิภาค

นายมติชน ชูทับทิม(อาร์ม แปดริ้ว)

ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม

นายบัญชา ปานนิวัฒน์ หัวหน้าผู้สื่อข่าว
นายเรวัตร รัตนศักดิ์ไกวิล รองหัวหน้าผู้สื่อข่าว
นายกวี ส้มหวาน ผู้สื่อข่าว
นายสุชาติ ประสมสู่ ผู้สื่อข่าว
นายปิติพัฒน์ ธนพงศ์สินถาวร ผู้สื่อข่าว

ผู้สื่อข่าวตระเวน

นายอธินันท์ พรมหมื่นไวท (หัวหน้า)
นายเอกชัย รัตนโยธิน (หัวหน้า)
นายบุรินทร์ สมันตรัฐ ผู้สื่อข่าว
น.ส.อัสราภรณ์ จันทร์ดี ผู้สื่อข่าว
นายบัญชร วรรณประเสริฐ ผู้สื่อข่าว

ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

นายรชต ปานนิวัฒน์ (หัวหน้า)
 
 
 
 

ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ

 
 
 
 
 

ผู้สื่อข่าวพระเครื่อง

นายชลัช ชมเจริญ หัวหน้าผู้สื่อข่าว
นายโชคชัย เห็นอภิธรรม ผู้สื่อข่าว

ผู้สื่อข่าวบันเทิง

นายทวี สูงหางหว้า หัวหน้าผู้สื่อข่าว
 

ผู้สื่อข่าวภูมิภาค

 
 

ศูนย์ข่าวประจำจังหวัด...

 
 

ดูแลเว็บ (Webmaster)

webmaster[at]kachon.com