ข่าวประจิน นำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุม กมธ.ยาเสพติด สมัยที่ 61 ที่ออสเตรีย - kachon.com

ประจิน นำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุม กมธ.ยาเสพติด สมัยที่ 61 ที่ออสเตรีย
ต่างประเทศ

photodune-2043745-college-student-s

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกฯและรมว.ยุติธรรม นำคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND) สมัยที่ 61 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

วันที่ 12มี.ค. 2561 เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND) สมัยที่ 61 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส., นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา, พลตำรวจเอก ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, นางชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด, นาวาตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต, นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา, มล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวม 14 หน่วยงาน เป็นคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย Mrs. Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu เอกอัครราชทูตเม็กซิโก ณ กรุงเวียนนา เป็นประธาน ผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกต่างๆ รวม 53 ประเทศ กับ 90 องค์การระหว่างประเทศ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND) เป็นการประชุมที่สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติดร่วมกันทบทวนประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด และมาตรการที่ใช้แก้ปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าของประชาคมโลกในการดำเนินงานตามข้อมติและเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในปฏิญญาทางการเมือง ค.ศ. 2009 และแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีต่อยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการและสมดุลเพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติด (Political Declaration 2009 and Plan of Action on International cooperation towards and Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Burg Problem) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้เป็นแนวทางสำหรับประเทศสมาชิกสหประชาชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สืบเนื่องจากพันธกรณีตามเป้าประสงค์ของปฏิญญาทางการเมืองและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง โดยประเทศไทยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ ติดต่อกันต่อเนื่องถึง 12 วาระ ตั้งแต่ปี 2516 จนถึงปัจจุบัน

การประชุมฯ ครั้งนี้ นับเป็นสมัยที่ 61 โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุม CND สมัยที่ 61 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ประเทศไทยสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศตามอนุสัญญาสหประชาชาติด้านการควบคุมยาเสพติดทั้ง 3 ฉบับ รวมไปถึงข้อเสนอแนะที่ปรากฏตามเอกสารผลลัพธ์การประชุม UNGASS 2016

2. ประเทศไทยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานสากลต่างๆ และดำเนินการอย่างสมดุล โดยใช้แนวทางสาธารณสุขนำ ภายใต้แนวคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย”

3. ประเทศไทยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

4. ประเทศไทยส่งเสริมแนวทางการพัฒนาทางเลือก และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

5. ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนใน ชุมชน โดยดำเนินการภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้นำเสนอกิจกรรมคู่ขนานในหัวข้อ “Development Oriented Drug Policies: The Future of Alternative Development” (นโยบายยาเสพติดที่มุ่งสู่การพัฒนา : อนาคตของการพัฒนาทางเลือก) เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพื่อผลักดันให้นานาประเทศได้ตระหนักถึง แนวทางการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

จากนั้น เวลา 16.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ได้ประชุมทวิภาคีกับ Mr.Abdol-Reza RAHMANI FAZLI รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประเทศอิหร่าน ถึงความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติด โดยอิหร่านขอสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ทั้งนี้ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย เข้าร่วมรับประทานอาหารตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเวียนนา

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด” แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. 1386